HAN Registration Request

HAN Registration Request ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຊົ່ວຄາວ.